زمین 001

کلاردشت . خ نصیری خ نسیم سردآبرود زمین 600 متر با سند دو بر با کل امکانات متری 500.000 تومان

کلاردشت. خیابان نصیری زمین 650 متر با سند دو بر با کل امکانات متری 500.000 تومان

کلاردشت.خ مدرس دو قطعه در کنار هم 500 متری و 600 متری در مجموع بافت شهری و کل امکانات متری 400.000 تومان

 

کلاردشت . ولوال زمین 500متر  داخل مجموعه بافت با کل امکانات  متری 170.000تومان

 

کلاردشت .لاهو پشت تی شین  زمین 290 متر دارای کل امکانات متزی 350.000تومان

 

کلاردشت . لاهو زمین 650 متر داخل بافت دارای کل امکانات متری 250.000تومان

 

کلاردشت . لاهو زمین 740متر تی شین داخل بافت مسکونی و تغییر کاربری با کلیه امکانات متری 300.000تومان

 

کلاردشت . لاهو زمین 550 متر نیمه تجاری با مجوز ساخت و کل امکانات متری  400.000تومان

 

کلاردشت . خیابان  نصیری 3 قطعه 500 متری یکجا کل امکانات و سند دار متری 420.000تومان

 

کلاردشت . خیابان  نصیری 450 متر زمین با کل امکانات متری 350.000 تومان و یا معاوضه با ساختمان

 

کلاردشت . لاهو مجموعه 2210متر در قطعات 600  -500-500  - 610 مجموعه بافت ویلایی متری 250.000تومان

 
 
 
 
 
 
 
 
آمار بازدید : 34609